Home

English below

Mindhoven is het onderzoek programma van MAD emergent art center voor artistic research naar creatieve impulsen richting maatschappelijke, sociale en culturele innovaties.

Mindhoven is een dynamisch platform dat het maatschappelijk ecosysteem versterkt door multidisciplinair verbindingen te leggen en ontwikkelingen te initiëren.

De conversie van uitdagingen waar de wereld van nu voor staat biedt kansen voor serieuze creatieve oplossingen. Door over de grenzen van sectoren en domeinen te kijken bieden we perspectief naar de toekomst, kunnen we bedenken hoe het anders kan, en vormgeven hoe dat er uitziet.

Met de programma’s StadslabMaker-movement en Mindhoven adresseert MAD de noodzaak en behoefte om tot nieuwe integrale en visie-gedreven oplossingen te komen. Waar technologie democratisch wordt ingezet voor mens en maatschappij: ‘Rocket science for society!

De lange termijn visie van het Mindhoven concept is bijdragen aan een ecosysteem 2.0.

De complexiteit van de huidige maatschappij noopt tot drie-dimensionaal denken en structureren, schaken op meerdere borden, hybride werkelijkheden onder ogen zien. Daarin willen we als intermediair fungeren tussen de voorlopers en de achterblijvers. De kloof tussen tech wizards en digibeten verkleinen.


Learning City


De stad als magneet voor wonen, werken en recreëren leidt tot toenemende economische, politieke en maatschappelijke concentratie van innovaties, maar ook van botsende belangen. De stad als ecosysteem is een smeltkroes van diverse soorten trends en culturen; hoge en lage cultuur, natuur – en design culturen, nationale en religieuze culturen, mode- en muziekculturen van oude en nieuwe generaties.

De verkokering en isolatie in de maatschappij neemt toe en leidt tot onbegrip voor de behoeften van andere stedelingen, met verstarring en polarisatie tot gevolg. Onbegrip heeft als oorzaak vaak onkunde en gebrek aan kennis. De genoemde groei van digitalisering en technologische ontwikkeling dragen niet bij aan een evenredige groei van culturele en sociale ontwikkeling.

Metaverse


De kwadratisch toenemende digitalisering heeft grote impact op het functioneren van mensen, bedrijven, scholen, overheid. De wereld van vandaag kent meer dimensies dan ooit, inclusief augmented reality, virtual reality en de metaverse.

De gemiddelde mens kan dit niet meer overzien, en kiest voor de weg van de minste weerstand: accepteren en consumeren. Het effect is uiteindelijk dat er vervreemding optreedt, met als gevolg frustraties, agressie, complot theorieën, isolationisme. Bij
volwassenen leidt dit onder meer tot toenemende eenzaamheid en afkeer van de maatschappij.

Jeugd vlucht steeds vaker in subculturen waarin zij zich veilig voelen (van alle tijden) maar komt daardoor in toenemende mate in aanraking met uitwassen die niet meer beheersbaar zijn, zoals game-verslaving, jeugdcriminaliteit, gokken, drugsgebruik.


Maker Education


Het ‘leven lang leren’ is noodzakelijk om de samenhang in de maatschappij te waarborgen. Met de versnelling van technologische ontwikkelingen worden meer en meer groepen op achterstand gezet. De kloof tussen voorlopers en achterblijvers wordt groter.

Motivatie om te leren is verworden tot calculerende studenten en carrière gericht studeren. Persoonlijke groei en ontwikkeling raakt ernstig op de achtergrond.

Door van jongs af aan te leren leren met gebruik van hoofd, hand en hart; door te leren experimenteren en kritisch te denken, worden mensen gevormd en geïnspireerd om dat hun leven lang te blijven doen.

Maakonderwijs is de combinatie van kunst en techniek, wetenschap en creativiteit, wat we willen bevorderen binnen en buiten scholen, kennisinstellingen, bedrijven en organisaties.


English

Home

Mindhoven is the research program of MAD emergent art center for artistic research into creative impulses towards societal, social and cultural innovations.

Mindhoven is a dynamic platform that strengthens the social ecosystem by making multidisciplinary connections and initiating developments.

The conversion of challenges facing the world today offers opportunities for serious creative solutions. By looking beyond the boundaries of sectors and domains, we offer perspective to the future, to think about how things can be done differently, and shape what that looks like.

With Stadslab, Maker-movement and Mindhoven programs, MAD addresses the necessity and need to arrive at new, integrated and vision-driven solutions. Where technology is used democratically for people and society: ‘Rocket science for society!’

The long-term vision of the Mindhoven concept is to contribute to an ecosystem 2.0.

The complexity of today’s society requires three-dimensional thinking and (re)structuring, playing chess on multiple boards, and facing hybrid realities. We want to act as an intermediary between the forerunners and the laggards. Closing the gap between tech wizards and computer illiterate.


Learning City


The city as a magnet for living, working and recreation leads to increasing economic, political and social concentration of innovations, but also conflicting interests. The city as an ecosystem is a melting pot of various kinds of trends and cultures; high and low culture, nature and design cultures, national and religious cultures, fashion and music cultures of old and new generations.

Compartmentalization and isolation in society is increasing and leads to a lack of understanding for the needs of other city dwellers, resulting in rigidity and polarization. Misunderstanding is often caused by ignorance and lack of knowledge. The aforementioned growth of digitization and technological development do not contribute to a proportional growth of cultural and social development.


Metaverse


The manifold increase in digitization has a major impact on the functioning of people, companies, schools and government. Today’s world has more dimensions than ever, including augmented reality, virtual reality, and the metaverse.

The average person can no longer oversee this and chooses the path of least resistance: by accepting and consuming. The effect is ultimately that alienation occurs, resulting in frustrations, aggression, conspiracy theories, isolationism. Amongst adults, this leads, among other things, to increasing loneliness and aversion to society.

Young people are increasingly fleeing into subcultures in which they feel safe (of all times), but as a result they increasingly come into contact with excesses that are no longer controllable, such as game addiction, juvenile delinquency, gambling and drug use.


Maker Education


Lifelong learning is necessary to ensure cohesion in society. With the acceleration of technological developments, more and more groups are being left behind. The gap between forerunners and laggards is widening.

Motivation to learn has developed into a series of calculating students and career-oriented studying while personal growth and development has taking a back seat.

By learning to learn from an early age using head, hand and heart; by learning to experiment and think critically, people are nurtured and inspired to continue to do so throughout their lives.

Maker education is the combination of art and technology, science and creativity, which we want to promote within and outside schools, knowledge institutions, companies and organisations.